ตรวจสอบการเข้าเรียน

               ตรวจสอบการเช็คเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
 
     
 
 
     

                 ตรวจสอบการเช็คเวลาเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
     


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228