ตรวจสอบการเข้าเรียน

               ตรวจสอบการเช็คเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
 
 
 
 
     

                                   ตรวจสอบการเช็คเวลาเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   
   


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228