ข้อมูลและบุคลากร

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

จำนวน ชาย 20   คน หญิง 17  คน รวมทั้งหมด 37  คน

 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
3
6
 ชำนาญการ
คศ.2
7
3
10
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
5
9
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
14
11
25
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
0
5
5
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
1
1
2
รวมทั้งหมด
20
17
37


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228