ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนห้อง
ม.1
53
52
105
4
ม.2
68
64
132
4
ม.3
55
47
102
3
รวมมัธยมต้น
176
163
339
11
ม.4
48
52
100
3
ม.5
30
48
78
2
ม.6
35
60
95
3
รวมมัธยมปลาย
113
160
273
8
รวมทั้งหมด
289
323
612
19


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228