วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และปรัชญา:

วิสัยทัศน์
               โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน    “คนดี  งานดี “ 

คนดี  คือ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามระเบียบที่สังคม ส่วนรวมมีไว้ให้พร้อมทั้งมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
งานดี  คือ บุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำด้วยความรู้ความสามารถและมีความรักต่องานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่ทำรวมทั้งทำงานเป็นหมู่คณะรู้จักผ่อนปรนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์
 อัตลักษณ์:  “สุขภาพดี”
 เอกลักษณ์: “ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น”
 พันธกิจ:พันธกิจ  
                  1. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและพัฒนาบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
              3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
              4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
              5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าหมาย:เป้าประสงค์ 
               1.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัยและพัฒนา                สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
               4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เพียงพอและมีคุณภาพ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
               5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ               ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 นโยบายและจุดเน้น:         จุดเน้น/มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน
              1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมนูญ 9 ดี ของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน
               2. จัดการศึกษาเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
              3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228