ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน:            โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตั้งอยู่ 120 หมู่ที่  1 ตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2525  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไตรคงคาราม  (ปัจจุบัน คือวัดบ้านโนนเจริญ) เป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525  โดยมี  นายชอบ  บาลโสง  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ปัจจุบันมี นายกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
            ปัจจุบันโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีพื้นที่ 34 ไร่ อยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวก อาคารสถานที่เพียงพอ  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีเขตพื้นที่บริการ  3  ตำบล  คือ  ตำบลโนนเจริญ  ตำบลหินลาด  และตำบลเขาดินเหนือ และมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเดินทางมาเรียนด้วย  คือ   นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รวมโรงเรียนในเขตบริการ 15 โรงเรียน
            โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเดิม ให้จัดชื้อรถมินิบัส  45 ที่นั่ง ไว้บริการ รับ – ส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  และได้ใช้บริการรับ-ส่ง นักเรียน  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  มีอาคารเรียน 4 หลัง  เป็นแบบ  108 ล  3 หลัง  แบบ  216 ล  1 หลัง  มีอาคารประกอบอื่น ๆ อาทิ อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารฝึกงาน  1  หลัง  บ้านพักผู้บริหาร  1  หลัง   บ้านพักครู  6  หลัง  บ้านพักนักเรียน  4  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  3  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  4  หลัง  สระว่ายน้ำ  1  แห่ง 
            ในปี พ.ศ.2562 ได้มีการพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน นำโดย นายกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าทุกรุ่น หน่วยงานราชการต่างๆ และทุกพลังบุญที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่ารวมน้ำใจ โนนเจริญพิทยาคม 36 ปี สานฝัน น้องพี่ สู่โดมอเนกประสงค์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,711,699.07 บาท  โดยเงินส่วนนี้ได้นำมาพัฒนาในการสร้างโดมอเนกประสงค์ และห้องแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 4.0 ข้อมูลทั่วไป:สภาพทั่วไป
          2.1  เขตบริการของโรงเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  15  หมู่บ้าน  ได้แก่
1.  โรงเรียนบ้านแวง                                  
2.  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
3.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9                       
4.  โรงเรียนบ้านหว้า
5.  โรงเรียนบ้านตรุง                                  
6.  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
7.  โรงเรียนบ้านหลัก                                 
8.  โรงเรียนบ้านศรีสุข
9.  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า                    
10.  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
11.  โรงเรียนบ้านหินลาด                             
12.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย
13.  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น                             
14.  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
2.2  สภาพชุมชนโดยรวม
           โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดน  ทำให้ได้รับผลกระทบทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันระหว่างไทย – กัมพูชา  และเกิดการปะทะตามแนวชายแดน  นักเรียนและผู้ปกครองจะเกิดความตื่นตระหนก  ถ้าถึงขั้นรุนแรงโรงเรียนจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยทันที  ส่งผลให้
                   –  ครูโยกย้ายบ่อยทำให้บุคลากรและระบบการบริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนบ่อยๆ ไม่ต่อเนื่อง
                   –  นักเรียนด้อยโอกาส  ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำ  ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน
              โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลโนนเจริญ  ตำบลเขาดินเหนือ และตำบลหินลาด ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน การคมนาคมขนส่ง  สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การสาธารณสุข ดังนี้
2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือและสภาพทั่วไปดินร่วนปนทรายมีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ          ติดกับ   หนองน้ำหลวงปู่ซาน
ทิศใต้             ติดกับ   ถนนสายหินลาด – โนนเจริญ
ทิศตะวันออก     ติดกับ   วัดไตรคงคาราม
ทิศตะวันตก      ติดกับ   ถนนสายโนนเจริญ – โคกใหญ่
2.2.2 การคมนาคมขนส่ง  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  อำเภอใกล้เคียง  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง  ที่สะดวกแม้จะอยู่ห่างไกลติดแนวชายแดน  โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2165  เข้าอำเภอประโคนชัย  แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม โดยทางรถยนต์ ดังนี้
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร                  ถึง  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  387  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม   ถึง  อำเภอบ้านกรวด                20  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม   ถึง  อำเภอประโคนชัย              20  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม    ถึง  จังหวัดบุรีรัมย์                   65   กิโลเมตร
2.2.3  สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา โดยมีรถไถนาเป็นอุปกรณ์หลัก  การทำนาจะเป็นแบบหว่านเป็นส่วนใหญ่ โดยจะทำนาในฤดูฝนเท่านั้น หมดฤดูการทำนา ประชากรส่วนใหญ่  จะอพยพไปทำงานรับจ้าง ที่อยู่บ้านเฉพาะเด็กและคนชรา ส่วนมากประชากรมีรายได้เฉลี่ย 7,000 – 15,000 บาทต่อปี
2.2.4 การสาธารณสุข  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อยู่ในเขตบริการทางด้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเจริญ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำเภอบ้านกรวด  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ตามลำดับ
2.2.5  สภาพสังคม  เป็นสังคมชนบท สมัยใหม่ การลงแขกให้ความช่วยเหลือในการทำงานมีน้อย  การมาตั้งถิ่นฐานของประชาชนส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดอื่นมารวมกันเป็นหมู่บ้าน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีเฉพาะในเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียงละแวกเดียวกันเท่านั้น
2.2.6  สภาพวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะอพยพมาจากต่างถิ่น ดังนั้นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างถิ่นจึงมีมาก วัฒนธรรมและประเพณีอันสำคัญของประชาชนในแถบนี้ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตามวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ
2.2.7  การศึกษาและศาสนา ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ และผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา  ในระดับ ป.6
2.3  แหล่งเรียนรู้
2.3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1.  ห้องสมุด
2.  ห้องอินเตอร์เน็ต
3.  ห้องปฏิบัติการต่างๆ
4.  โรงอาหาร
5.  สวนเศรษฐกิจพอเพียง
6.  สระน้ำ
2.3.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.  วัดไตรคงราม
2.  วัดสุภัทรบูรพาราม
3.  วัดป่าโนนเจริญ
4.  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ
5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนเจริญ
6.  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าตำบลโนนเจริญ
7.  กลุ่มการทำไพหญ้า
8.  กลุ่มการสานสวิง
9.  กลุ่มการทำชิงช้าไม้
10.  กลุ่มการทำไม้นวดเพื่อสุขภาพ
11.  กลุ่มการสานหวด
12.  กลุ่มการทอเสื่อ
13.  กลุ่มงานแกะสลัก
14.  กลุ่มงานสาน (ข้องและตะกร้า)
15.  กลุ่มงานด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า
2.3.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน 
1.  ชื่อ-สกุล   นางสา  แพงสอน  ให้ความรู้เรื่อง  การไพหญ้า
2.  ชื่อ-สกุล   นายเคน  ปาสาวัน  ให้ความรู้เรื่อง  การสานสวิง
3.  ชื่อ-สกุล   นายสวน  คำยาง  ให้ความรู้เรื่อง  การทำชิงช้าไม้
4.  ชื่อ-สกุล   นายบุญชอบ  เดชวารี  ให้ความรู้เรื่อง  การทำไม้นวดเพื่อสุขภาพ
5.  ชื่อ-สกุล   นายเปลี่ยน  ศรีพลัง  ให้ความรู้เรื่อง  การสานหวด
6.  ชื่อ-สกุล   นางสมยง  ทาสีทอง  ให้ความรู้เรื่อง  การทอเสื่อ
7.  ชื่อ-สกุล   นายพุด  สมพันธ์  ให้ความรู้เรื่อง  ด้านงานสานข้องและตะกร้า
8.  ชื่อ-สกุล   นางมาก  จันทร์ดิษฐ์  ให้ความรู้เรื่อง  ด้านงานไม้กวาดดอกหญ้า
9.  ชื่อ-สกุล   นางทุมมี  เจริญรัตน์  ให้ความรู้เรื่อง  การทอผ้ามัดหมี่
10. ชื่อ-สกุล   นางแต๋ว  เจือจันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  เพลงพื้นบ้าน
11. ชื่อ-สกุล   นางบุญเยี่ยม  พิมพ์จันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  เพลงและนิทานพื้นบ้าน
12. ชื่อ-สกุล   นางชลดา  เกาะสูงเนิน  ให้ความรู้เรื่อง  การนวดแผนไทย


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228