การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนบ้านโนนเจริญพิทยาคม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

O14


1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานงบประมาณ

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้งานบริหารงานทั่วไป

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานวิชาการ

4. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานห้องสมุด 

 


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228