การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนบ้านโนนเจริญพิทยาคม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

 

O16


1. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานงบประมาณ

2. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติรงานวิชาการ 

 

 


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228