การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนบ้านโนนเจริญพิทยาคม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

 

O13


1. คู่มือหรือมาตรฐานงานงบประมาณ

2. คู่มือหรือมาตรฐานบริหารงานทั่วไป

3. คู่มือหรือมาตรฐานงานวิชาการ

4.คู่มือหรือมาตรฐานงานทะเบียนและวัดผล

 

 


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228