การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนบ้านโนนเจริญพิทยาคม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

 

O15


1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงบประมาณ

2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารงานบริหารงานทั่วไป

3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานวิชาการ 

 
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228