กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวง

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-2540

พรบ.-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-2546

พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..

ตรวจเงินแผ่นดิน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228