รอบรั้วข่าว นจ

  • 03.png
  • 033.png
  • 217435844_4344659348889492_1969984409778753233_n.jpg

>> กิจกรรมภายในโรงเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 


ข้อมูลพื้นฐาน
  O1   โครงสร้าง https://drive.google.com/file/d/1qEY7mZKFzKcHJWk3GrljVL_w_6XJcOzq/view?usp=sharing
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://drive.google.com/file/d/1aqkNsxDFI43GRKoDrRNaTS-bjp-IzyZE/view?usp=sharing
O3 อำนาจหน้าที่  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rCJbZpfm2oIJ08CewKqqQAnRUugTp-Fa
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา      https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17iNjs6fwQ17qAPZA1BeR08E34CBLg2Uz
  O5    ข้อมูลการติดต่อ https://drive.google.com/file/d/1lpN4Qiw_cIPsLOLIS1krdUfeX1TG9r0n/view?usp=sharing
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qqKsqlE0VbFhV42QeQdm3cPHus5_iAe4
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   https://www.njp.ac.th/2020/index.php?option=com_content&view=article&id=73
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A  https://njp.ac.th/2020/2020-09-01-13-55-03
O9 Social Network  https://www.facebook.com/เพจโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม-200997936589008/
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VzVIEfNlMKS063b6i5cqmw71XAxcMSsH
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  https://drive.google.com/file/d/19OrINaM9HISt4Cnldaftau_E1NZI90tE/view?usp=sharing
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1GKjBMfRQGuInoOt01EdfQjzg5xOQYXp1/view?usp=sharing
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_MfAVZIKUazoCBg1gD5YoC9O7TAhBmvL
การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CvlcB7RFZyqqvpvs0-NywYZW42J2w1Tn
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17yFikbwzHedLGyjhFTB6LGw9Lghsh_kI
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b2OcqXBjtvWyCzyesUfeoSM1qBQAJeVb
O17 E - Service https://www.njp.ac.th/2020/index.php?option=com_content&view=article&id=75
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://drive.google.com/file/d/1G6zDln48twSuxlrn1XEEQkSDuQZX0Up2/view?usp=sharing
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน https://drive.google.com/file/d/1Fo_NFaOcW5Ldtp5pxE7JxkFJdb2dx0WT/view?usp=sharing
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  https://drive.google.com/file/d/11VudUSN4E1lO68R73TJ9eB2seYN4LKa2/view?usp=sharing
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bXIDcsKc8aVxPydcF6vT811xb4e6pqvD
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  https://drive.google.com/file/d/1l76jqC3KftJQZXGymIuQEamdDaJmEj8v/view?usp=sharing
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  https://drive.google.com/file/d/114om6fcSaUUwJTpAhiSu47CQLA87hwpd/view?usp=sharing
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   https://drive.google.com/file/d/1kWKEDYBQvt-rU0J8-v70x5th0lo1Oe0e/view?usp=sharing
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  https://drive.google.com/file/d/1wsDk5h4cvpR2s7m8VEJApArRhuwGFsos/view?usp=sharing
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล  https://drive.google.com/file/d/1rIQ2RsQSyK9vEBp_lFQLy4OUD9r6sinU/view?usp=sharing
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  https://drive.google.com/file/d/13hALqNjGJSdhEi2gPTQZFXuTLJKmKby6/view?usp=sharing
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1vCyusmC7P0lyadLiyaA5UeVkMev6NcUR/view?usp=sharing
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://drive.google.com/file/d/1FCxG_0WsY11kc6qA-A4RZzoamAw28ufT/view?usp=sharing
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.njp.ac.th/2020/index.php?option=com_content&view=article&id=74
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1xJd_vzBpuUg1sgqkch_P2V_EnJBouKj1/view?usp=sharing
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.njp.ac.th/2020/index.php?option=com_content&view=article&id=78
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  https://drive.google.com/file/d/1ZDvimOLgRcboszrVCQTrmyMiglJPMShO/view?usp=sharing
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lZZW_ePNSZ-2SarSj8DsgXqTpiWlE4m1
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17RRi9BGtIV6EthjWOR_Q5uI_qBpHgO1C
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  https://drive.google.com/file/d/1JjTcemYu-GJUeaoZVU1b3MHsKFaoPagb/view?usp=sharing
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://drive.google.com/file/d/1GLvB4bbcHhb1oLIIgjkUTFA8e73dvuHE/view?usp=sharing
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  https://drive.google.com/file/d/1yEXR9tDEXe4RpIiq9qxfWzIksKfMlEFz/view?usp=sharing
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://drive.google.com/file/d/1D2oR1oLO7Q-HLalLm6utd18ARc2bqOS3/view?usp=sharing
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน https://drive.google.com/file/d/1OnypgmCDle5R-LRsgqPufKEPnPqVZOaW/view?usp=sharing
O41 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี  https://drive.google.com/file/d/13AJFaSWxpown5lzM96cIiy2-l1s9RKIm/view?usp=sharing
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเข้าชม

24984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
86
627
23811
1886
2524
24984

Your IP: 3.237.38.244
thUTCSun, 25 Jul 2021 17:58:06 +0000386UTCSun, 25 Jul 2021 17:58:06 +0000 UTC5807UTC: %2021-%07-%25 %17:%ก.ค.:%th


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228